ИЗМЕРВАНЕ НА ФАКТОРИ НА РАБОТНА СРЕДА

Орган за контрол отвида „С”, акредитиран от ИА „БСА”, извършва:

1. Контрол и измерване на електрически съоръжения до 1000 V

  • Импеданс на контура „Фаза-защитен проводник”;
  • Защитни прекъсвачи;
  • Съпротивление на изолацията;
  • Съпротивление на защитни заземителни уредби;
  • Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби.

2. Контрол и измерване на физични фактори

  • Шум;
  • Микроклимат;
  • Изкуствено осветление.