mass_peopleСлужбата по трудова медицина /СТМ/ е регистрирана от Министерство на здравеопазването в съответствие с изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №3/25.01.08г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, под № 479.

Основният предмет на дейност на дружеството е консултиране и подпомагане на работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.

Екипът на дружеството се състои от високо квалифицирани консултанти, притежаващи съответната теорeтична подготовка и практически опит.
Дейността на Службата по трудова медицина по обслужване на работещите е регламентирана по реда на чл.25в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и НАРЕДБА №3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на Службите по трудова медицина /ДВ, бр.14/12.02.2008 г./.