В съответствие с действащите законови и подзаконови нормативни актове
Служба по трудова медицина СТМ "МЕДИКОМ" извършва следните услуги:

1. Оценка на условията на труд и на работните места, определени от работодателя. Участва в изготвянето на оценка на риска по работни места.

1.1. Оглед на работните помещения и определяне обхвата на оценяваните рискови фактори за всяко работно място.
1.2. Трудово - хигиенна оценка на работните процеси, oборудването, помещенията, работните места, организацията на труда и трудовия процес, факторите на работната среда и определяне на изложените на риск лица.
1.4. Участва в изготвянето на оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите, съгласно изискванията на ЗЗБУТ (Обн. ДВ бр. 124/1997 г.) и Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска ( ДВ бр. 47/21.05.1999 г.)

2.Разработване и предлагане мерки за подобряване условията на труд и премахване /намаляване/ на рисковете за здравето на работниците и служителите.

2.1. Разработване на мерки за подобряване на състоянието на работната среда и безопасността на труда и оптимизиране на трудовия процес.
2.2. Разработване на препоръки по отношение на избора на средства за колективна и лична защита.
2.3. Оценка на физическия труд и разработване на физиологични режими на труд и почивка по време на работа. /Нар. № 15 и Нар. № 16 ДВ бр. 54/1999 г./

3. Наблюдение на здравословното състояние на персонала във връзка с извършваната работа.

3.1. Определяне на периодичността и съдействие в организирането и извършването на профилактични медицински прегледи с професионално-рискова насоченост.
3.2. Даване на заключение за пригодността на работниците и служителите да изпълняват даден вид работа въз основа на периодичните медицински прегледи.
3.3. Насочване към личния лекар на онези лица, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение след провеждане на прегледите.
3.4. Информиране на работещите за здравните рискове, свързани с работата им и резултатите от профилактичните медицински прегледи и изследвания.
3.5. Изготвяне и поддържане на професионално лично здравно досие на всеки работник и служител.
3.6. Анализ на резултатите от проведените профилактични медицински прегледи, съпоставен с условията на труда.
3.7. Ежегоден анализ на здравословното състояние на работниците и служителите въз основа на показателите за временната и трайна нетрудоспособност и връзката им с условията на труд, данните за професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм. /Нар. № 3 ДВ бр. 16/1987 г./

4. Изработване и поддържане на лични здравни досиета на работещите.

4.1. Осигуряване на Лични здравни досиета на работещите за регистриране на резултатите от проведените профилактични медицински прегледи. 4.2. Участва в организирането на профилактични медицински прегледи от необходимите медицински специалисти, съобразени с оценката на риска по работни места /Нар. № 3 ДВ бр. 16/1987 г./.
4.3. Анализ на здравословното състояние на работниците и служителите на база на резултатите от извършените периодични профилактични медицински прегледи, съпоставен с условията на труд.
4.4. Изготвяне на заключения относно необходимостта от прекъсване на контакта с вредни фактори по медицински показания, ако има такива.
4.5. Осигуряване и поддържане на електронно здравно досие на работещите във фирмата.

5. Организиране и провеждане обучение по план-график, съгласуван с ръководството.

5.1. На ръководния персонал, групите по условия на труд /Нар № 4 ДВ бр. 133/1998 г./
А/ първоначално обучение
Б/ текущо обучение
5.2. Участва в заседанията на Групите по условия на труд.
5.3. Разработва програми и провежда обучение по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа, както и общите принципи на здравословен начин на живот.
5.4. Обучение на работниците и служителите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ, в случай на бедствия и аварии. /Заповед № РД-09-410 от 13.10.1994 г./
5.5. Обучение за придобиване на квалификационна група по електробезопасност.

6.Оказване на съдействие за изпълнение и съобразяване на предписания от контролен орган.

 

За обслужване от службата по трудова медицин се сключва двустранен договор за срок от една година. Цената на услугата варира в зависимост от броя на служителите. За индивидуална оферта, моля свържете се с нас!